71 – Денят на Святия Дух

Добави към любими

Кое те вдъхновява в ежедневието ти?

Деяния 2:1-13

1 И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. 2 И внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха. 3 И им се явиха езици като огнени, които се разделяха, и застана по един над всеки от тях. 4 И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят. 5 А тогава в Йерусалим пребиваваха юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето. 6 И като се чу този шум, насъбра се народ; и се смутиха, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език. 7 И всички се чудеха и маеха, като си казваха: Ето, всички тези, които говорят, не са ли галилеяни? 8 Тогава как ги слушаме да говорят всеки на нашия собствен език, в който сме родени? 9 Партяни, мидяни и еламити, и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия, 10 Фригия и Памфилия, от Египет и онези страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим – и юдеи, и прозелити, 11 критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела. 12 И те всички се смаяха и в недоумение си казваха един на друг: Какво значи това? 13 А други им се присмиваха, като казваха: Те са се напили със сладко вино.
Коментари

Преди да се върне на небето, Исус е дал на своите последователи обещание и 50 дни след юдейската Пасха (нашия Великден) го изпълнява: изпраща Своя заместник, Святия Дух, така че последователите Му да не бъдат сами. За юдеите бурята и огнените езици са ясен знак за Божието присъствие. Сега те сами преживяват това, за което са чували от разказите за миналото: Бог им се показва. Идването на Святия Дух ясно показва, че темата за Исус не е приключена. Вярата в Него оживява чрез Святия Дух. Той прави така, че и други хора и народи да разберат вярата (стихове 7 до 10). Но не всички разпознават случващото се като Божие дело. Някои се съмняват (стих 13). Други се удивляват (стих 12).

Катарина Хауболд
Младежки ръководител (Германия)


Добави бележка


Сега какво?

Какви впечатления имаш за християните? Какво си чувал/а за Святия Дух досега?