Избери заглавие и виж текстовете!

В Стария завет разглеждаме темата за произхода на света и на народа Израил, който Бог Използва, за да пише историята.

В Новия завет разглеждаме темата за Исус Христос. Разбери как Той е дошъл на земята и как се е появило християнството!Стар завет

Бог създава света. Черешката на творението му са хората, с които Бог има лично взаимоотношение. Но те се отвръщат от Него, водят живота си без Него и действат срещу заповедите Му. В Стария завет Бог наказва това поведение. Въпреки това онези, които са Му верни и Го търсят, виждат от опит, че Той е на тяхна страна.

Бог има специални планове за Аврам, който по-късно е наречен Авраам. Той му обещава, че ще го направи баща на велик народ, който Бог ще нарече свое „притежание“: Израил. Аврамовите наследници ще бъдат народ, който ще живее в близки отношения с Бога. Аврамовият син Исаак и неговият син Яков са част от Божието велико обещание.

Йосиф, синът на Яков, е продаден от братята си на минаващи търговци. Озовава се в египетски затвор, откъдето започва неочаквано да се издига. Накрая той служи на фараона и става вторият най-влиятелен човек в страната. Семейството му се вижда принудено да отиде в Египет за провизии заради настъпилия глад по земята. Йосиф ги вижда отново след много години.

Божието обещание за много потомци на Авраам се е сбъднало: израилтяните са станали многоброен народ в Египет. Сега Бог иска да ги отведе от Египет и да им даде собствена земя. С Мойсей като свой водач, народът потегля на дълъг път.

Израил е официално наречен „Божий народ“, хората, които са Божието специално притежание. Десетте заповеди, които са дадени на хората по пътя към обещаната земя, уреждат живота им заедно и им позволяват добро взаимоотношение с Бога. Бог се показва като верен Господар, който спазва обещанията Си, дори израилтяните да се обръщат срещу Него отново и отново. Исус Навин, наследникът на Мойсей, води хората в новата им родина.

Божият народ постоянно се обръща срещу Бога, неверен е и не спазва заповедите Му. Бог избира хора, които да водят народа. Наречени съдии, те са отговорни за правосъдието, както и за политическото и религиозното водачество на израилтяните.

Хората на Израил искат управление, което да води народа. Бог отговаря на молбата им и заръчва на пророка Самуил да помаже първия Израилев цар. Един от най-значимите царе е Давид, който управлява след цар Саул. Той има близка връзка с Бога и стои начело на династия, която носи Божието обещание.

След цар Давид синът му Соломон започва да управлява над Израил. Той също има близка връзка с Бога и построява храм за Него. Но той се обгражда с жени от чужди култури, които почитат други богове. Идолопоклонството се разпространява по земята – и това е началото на упадъка на Израил. След царуването на Соломон царството се разделя на Северно царство – Израил и Южно царство – Юда.

Псалмите са сборник с песни и молитви. Притчи се нарича още и Книгата на мъдростта. В псалмите и притчите хора като Давид и Соломон са записали своите проникновения за Бога и за живота като цяло. Преживяванията им с Бога са записани под формата на песни и поговорки.

Божият народ Израил е разделен от много време. Тяхното непослушание към Бога има последствия за израилтяните. Накрая двете царства (Израил и Юда) едно след друго са завладени от други сили. През това време Бог говори на хората чрез пророци, за да каже какво е планувал за тях: тяхното спасение.

Нов завет

Бог е планувал да спаси народа си Израил и да ги доведе при Себе Си. Този спасителен план се отнася и за всички онези, които все още не познават Бога. За да покаже на човечеството колко е велика любовта Му към тях, Той идва на земята лично. Показва се чрез Своя Син Исус Христос. Идването на Исус е вече предсказано в Стария завет, където Той е наречен Месия (Спасител).

Исус обикаля страната и говори навсякъде за Бога. Като използва притчи (сравнения), той показва на хората това, което има значение за Бога. Исус има сърце особено за хора, които са отхвърлени от обществото. С това Той показва на религиозния елит, както и на своите последователи, какво значи Божията любов.

Исус като Божий Син има пълна власт на земята. Той е едновременно Бог и човек. Това показват не само мъдрите Му думи, но и чудесата, които прави. Чрез тях той позволява на хората да вкусят Божието величие: те осъзнават, че Той наистина е Син на Бога, и вярват в Него.

Религиозните водачи на Израил смятат Исус за богохулник. Исус е осъден и прикован на кръст. Това е изпълнението на предсказаното от пророците в Стария завет: Исус, Божият Син, умира на кръста за вината на всички хора.

След като Исус е възкресен от мъртвите, той се среща със своите приятели. Преди да се върне на небето, той обещава да им изпрати свой представител, чрез който ще бъде с тях вечно: Святият Дух. След този случай хората споделят с други всичко, което са преживели и научили за Исус.

Първите християни започват да разказват по другите места за това Кой е Христос. Посланието за Божията любов за всички хора се разпространява. Християните се събират и създават първите християнски общества. Много от тях обаче са гонени заради вярата и дори убивани.

В Новия завет има писма, писани до църквите през първи век след Христа. Много от тях са написани от Павел, който е основал няколко църкви. В тези писма той обяснява какво означава да живееш с Бога и като част от Църквата.

Някои писма в Новия завет са адресирани до личности. Павел, опитен наставник на църковни служители, пише на младия Тимотей съвети за водачеството в християнското общество. Той го окуражава да живее според Божиите правила и да бъде пример за другите.

В Библията Бог показва на хората какво значи да вярваш в Него и да живееш с Него. Писмата в Новия завет ни помагат да разберем вярата по-добре. Те са помогнали още на първите християни да разберат какво значи да живееш с Бога.

Йоан в своето откровение записва всичко, което е видял във видения, показани му от Бога. Това са видения за бъдещето: Бог ще съди света, ще вземе християните при Себе си и ще създаде нов свят.